(COANEGRA) EDEEM

EDEEM

Publicat: 15 / set / 2011  |  Ensenyaments Elementals de Música

Compliment de Normes i deures pels alumnes d’EE de Música

Faltes d’assistència:

Amb 6 faltes injustificades es perd el dret a l’avaluació continua.

Dos retards injustificats superiors a 10 minuts comptaran com 1 falta injustificada.

Faltes de material:

Amb 6 faltes injustificades es perdrà el dret a l’avaluació continua.

L’alumne a de dur sempre el material necessari per a cada assignatura.

El temps mínim d’estudi diari tant d’instrument com de llenguatge musical a de ser de 30 minuts.

Tots els alumnes han de tenir el material necessari per cada assignatura.

L’assistència a totes les audicions i activitats del centre es obligatoria.

L’agenda de l’alumne es la eina de comunicació entre alumnes/pares/professors.

Les faltes d’assistència o retards s’han de justificar sempre a la agenda del alumne.